logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

4. výzva rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj a podpora udržitelné mobility

MAS vyhlašuje čtvrtou výzvu v rámci IROP, která bude zaměřena na následující aktivity:

 • Cyklodoprava:
  Výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras, chodníků, cyklistických jízdních pruhů a doprovodné infrastruktury pro cyklisty a chodce (odpočinková místa, stojany na kola, podchody, nadchody apod.).
  Doplnění a provázání cyklostezek v území ve vazbě na spádová centra.

 

 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla:
  Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel.

 

 • Bezpečnost dopravy:
  V oblasti bezpečnosti budou realizovány projekty vedoucí ke zvyšování bezpečnosti dopravy.
  Podporovanou aktivitou jsou stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, výstavba) chodníků (stezek pro pěší) plně v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a výstavba nových bezbariérových chodníků.

 

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 22.12.2017 do 8.3.2018 16:00 hod.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.