logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

5. výzva v rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Zmírnění dopadů živelných pohrom

MAS vyhlašuje pátou výzvu v rámcii IROP, v rámci které budou podpořeny následující aktivity:

 

- Stanice IZS - stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

 

- Technika IZS -posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS, konkrétní výčet specializované techniky je obsažen ve specifických pravidlech.

 

 Odkaz na nadřazenou výzvu MMR: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

Příjem žádostí o podporu bude probíhat v termínu od 29.12.2017 do 13.3.2018 ve 14:00 hod.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.