logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

5. výzva v rámci OPZ: Podpora vzniku a činnosti komunitních center I.

MAS vyhlašuje výzvu v rámci OPZ na podporu vzniku a činnosti komunitních center.

Příjem žádostí probíhá v období od 26.3.2018 4:00 do 29.8.2018 12:00.

Finanční alokace výzvy je 3 500 010 Kč.

Dne 26.7.2018 došlo k modifikaci výzvy, která spočívá v posunutí data ukončení příjmu žádostí z 2.8.2018 na 29.8.2018.

Podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

Podporované aktivity jsou následující:

- Komunitní sociální práce (=činnost nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v přirozené komunitě. Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob.)

- Komunitní centra (=centra začleněná do běžné komunity. Cílovou skupinou je komunita a její členové.)

Konkrétní informace a podmínky jsou obsaženy ve výzvě a přílohách výzvy.

Doporučujeme Váš projektový záměr předem konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.